STEMCON 2018 Logo

March 8 & 9, 2018 in Ho Chi Minh City, Vietnam

REGISTER   by February 26, 2018

Showcase Exhibitor Registration

If you have an innovative STEM business, product, startup, activity, or project, we want you to come display your work in the STEMCON Showcase Exhibition. Register here for the opportunity to participate in the Exhibition.

The STEMCON 2018 Exhibition committee will be contacting those chosen to showcase their work at the conference with more details.

Exhibitor Benefits:

There are a very limited number of exhibition tables available in the lobby of the venue. Exhibition spaces will be awarded first to sponsors, then to the most innovative exhibition submissions.

Chosen Exhibitors will receive:

  • One complimentary inline exhibit space at the Technology Showcase, includes table (1.83 x 0.46m) and 2 chairs
  • Guaranteed lunch and coffee breaks at Sheraton Saigon Hotel & Towers for exhibition team
  • Open access to all plenary and afternoon sessions at the conference
  • First access to conference room to reserve prime seating for exhibition team 

Nếu bạn có một mô hình kinh doanh, sản phẩm, startup, hoạt động, hoặc dự án STEM sáng tạo, chúng tôi mong muốn bạn hãy đem sản phẩm đó đến với Triển Lãm Trưng Bày STEMCON 2018. Đăng ký ở đây để có cơ hội tham gia Triển Lãm.

Hội đồng Triển Lãm STEMCON 2018 sẽ liên lạc với những ứng viên được chọn để trưng bày sản phẩm của họ tại hội nghị chi tiết hơn nữa.

Quyền lợi khi tham gia triển lãm:

Do không gian triển lãm tại sảnh có giới hạn, bàn triển lãm sẽ được ưu tiên cho các đơn vị tài trợ, sau đó là những công trình hoặc ý tưởng sáng tạo nhất.

Các đội được chọn tham gia triển lãm sẽ nhận được:

  • Một gian trưng bày miễn phí tại triển lãm, bao gồm một chiếc bàn (1,83 x 0,46m) và 2 chiếc ghế
  • Ăn trưa và tea break tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (Saigon Hotel & Towers) cho toàn đội
  • Tham gia tất cả các phiên hội nghị toàn thể và phiên họp buổi chiều tại hội nghị
  • Ưu tiên vào phòng hội nghị trước để dành chỗ tốt nhất cho cả đội triển lãm